Regulamin serwisu re-rum.pl

Regulamin serwisu http://re-rum.pl.pl

§1 WSTĘP
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu społecznościowego stanowiącego część portalu internetowego re-rum.pl

 

Prawa i obowiązki użytkowników oraz prawa i obowiązki administratora serwisu ukształtowane zostały w Regulaminie w sposób umożliwiający ingerencję w treści publikowane przez użytkowników w zakresie w jakim zostało to wskazane poniżej, z uwagi na konieczność dbania o kulturę prowadzonej dyskusji. Za treści i materiały (w tym: zdjęcia, grafika, filmy, pliki audio itp.) publikowane przez użytkowników odpowiadają wyłącznie ich autorzy.

§2. DEFINICJE
1. Portal – portal internetowy dostępny pod adresem internetowym http:/re-rum.pl.

2. Serwis – serwis społecznościowy dostępny na portalu http://re-rum.pl, obejmuje konta Użytkowników oraz dostępne dla nich usługi publikacji wpisów, przynależenia do grup użytkowników, aktywności na forach.

3. Regulamin – niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników.

4. Słownik pojęć:
Login – nazwa Użytkownika jaka została przez niego przyjęta na potrzeby korzystania z Serwisu przy rejestracji.
Konto – element Serwisu zawierający dane i zdjęcia udostępnione przez Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu.
Dane – wszystkie informacje i zdjęcia udostępnione przez Użytkownika, które za jego zgodą wyrażoną poprzez akceptację niniejszego regulaminu są gromadzone i przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w punkcie 6 Regulaminu.
Użytkownik niezarejestrowany – osoba, która nie założyła Konta w Serwisie, ma dostęp do treści opublikowanych na Portalu (w zakresie w jakim dotyczy to treści opublikowanych przez Użytkowników w Serwisie ma dostęp jedynie do treści udostępnionych z opcją „dla wszystkich”).
Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany, czyli osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji Konta i zaakceptowała niniejszy Regulamin, przez co uzyskała dostęp do wszystkich usług oferowanych w Serwisie. Osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być Użytkownikiem za zgodą jej przedstawicieli ustawowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za jej działania w Serwisie.
Moderator – Użytkownik, któremu Administrator powierzył funkcję Moderatora danego działu lub usługi w Serwisie, dzięki czemu posiada on dostęp do poszczególnych funkcji administracyjnych.
Parafia – parafia internetowa będąca odpowiednikiem parafii istniejącej w rzeczywistości, skupiająca Użytkowników do niej należących na zasadzie grupy użytkowników.
Grupa użytkowników – utworzona w Serwisie grupa gromadząca Użytkowników ze względu na zainteresowanie daną tematyką lub cechy wspólne.
Netykieta – zbiór ogólnych, nieskodyfikowanych zasad postępowania i zachowania w Internecie, odpowiednik dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego obowiązujących w społeczeństwie.

§3. ZAKŁADANIE KONTA
Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest bezpłatne i oparte na zasadach dobrowolności.
Utworzenie Konta następuje poprzez rejestrację, co stanowi jednocześnie zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Rejestracja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza dostępnego na Portalu poprzez podanie swoich prawdziwych danych osobowych.
Procedura rejestracji wymaga: podania danych osobowych w zakresie w jakim elementy formularza zostały oznaczone znakiem „*”,  podania loginu, który nie będzie zaakceptowany w przypadku istnienia już Użytkownika o takim loginie, oraz zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, który zawiera także oświadczenie woli wyrażające zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

§4. UŻYTKOWNICY – PRAWA I OBOWIĄZKI
Użytkownik niezarejestrowany:
– ma prawo zapoznawania się z treściami opublikowanymi na Portalu, z ograniczeniem w zakresie treści udostępnionych przez Użytkowników w Serwisie, do treści udostępnionych z opcją „dla wszystkich”;

– ma prawo zgłaszania nadużyć innych Użytkowników niezarejestrowanych i Użytkowników;

– ma prawo zamieszczania komentarzy do artykułów opublikowanych na Portalu, jedynie w zakresie w jakim z uwagi na ich treść i formę pozostają one w zgodzie z przepisami prawa polskiego, zasadami współżycia społecznego, netykietą oraz celem Portalu i Serwisu

określonym we Wstępie niniejszego Regulaminu.

Użytkownik:
– posiada wszystkie prawa i obowiązki przewidziane dla Użytkownika niezarejestrowanego,

ma prawo do korzystania z usług oferowanych w Serwisie, w tym do posiadania własnego konta, tworzenia grupy znajomych, korzystania z systemu poczty wewnętrznej, prowadzenia bloga, aktywności na forach, przynależenia do grup powstałych w Serwisie (parafii lub grup użytkowników), umieszczania zdjęć i tworzenie galerii oraz zgłaszania własnych treści do Portalu;

– dokonując akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać określonych w nim obowiązków pod rygorem usunięcia konta przez Administratora;

– zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa polskiego, zasad współżycia społecznego oraz netykiety;

– ma prawo wprowadzać treści, zdjęcia i inne materiały jedynie w takim zakresie w jakim pozostają one w zgodzie z przepisami prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i prawa do prywatności osób trzecich;

– niedozwolone jest:

– korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

– prowadzenie w Serwisie działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej bez zgody Administratora,

– rozsyłanie do Użytkowników niezamówionej informacji handlowej,

– rozpowszechnianie treści wulgarnych, pornograficznych, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść lub dyskryminację,

– korzystanie z materiałów zamieszczonych w Serwisie i na Portalu w sposób przekraczający zakres dozwolonego użytku wynikającego z przepisów prawa autorskiego;

Moderator:
– posiada wszystkie prawa i obowiązki przewidziane dla Użytkownika;

– posiada prawa i obowiązki związane z administrowaniem danego działu lub usługi w Serwisie, w zakresie w jakim zostały mu przydzielone przez Administratora spośród jego praw, o których mowa w punkcie V Regulaminu;

– Użytkownik może być w każdej chwili pozbawiony przez Administratora funkcji Moderatora.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
Administrator zobowiązany jest dbać, przy zachowaniu należytej staranności, o przestrzeganie w Serwisie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, netykiety oraz niniejszego Regulaminu.
Administratorowi przysługuje prawo decydowania o zawartości Portalu i Serwisu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści znajdujących się w Serwisie, a umieszczonych przez Administratora, Użytkowników, Moderatorów lub Użytkowników niezarejestrowanych.
Administrator zobowiązany jest do przyjmowania i rozpatrywania wszystkich zgłoszeń nadużyć, a w przypadku stwierdzenia, iż przedmiot zgłoszenia istotnie stanowi nadużycie – do podjęcia kroków zmierzających do usunięcia nadużycia w granicach uprawnień przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
Administratorowi przysługuje prawo do przyznawania i odejmowania punktów Użytkownikom, o których mowa w pkt IV.2 Regulaminu.
Administratorowi przysługuje prawo do wyłączania Użytkowników z istniejących w Serwisie grup (parafii lub grup użytkowników) w przypadku gdy Użytkownik narusza w ramach swojej aktywności w grupie zasady w niej obowiązujące lub niniejszy Regulamin, bądź w inny sposób utrudnia lub zakłóca jej funkcjonowanie.
Administratorowi przysługuje prawo do blokowania, na czas oznaczony lub nieoznaczony, konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów niniejszego Regulaminu. W przypadku zablokowania konta, Użytkownik traci możliwość logowania się i wprowadzania jakichkolwiek zmian do swojego konta oraz nie przysługują mu prawa przewidziane w niniejszym Regulaminie przez okres blokowania.
Administratorowi przysługuje prawo usuwania konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów niniejszego Regulaminu. Usunięcie konta stanowi jednocześnie rozwiązanie umowy  świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
Administratorowi przysługuje prawo do ustanawiania i odwoływania Moderatorów poszczególnych działów lub usług Serwisu spośród Użytkowników Serwisu, poprzez powierzenie im za ich zgodą tej roli i przyznanie przez siebie wybranych funkcji i uprawnień administracyjnych.

§5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik godzi się na dysponowanie przez Administratora danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane w Serwisie, przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne, z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu lub też przez okres nie dłuższy niż w celu realizacji usług serwisu internetowego, a następnie zostaną usunięte z systemu.

4. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobą nieupoważnionym.

5. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

6. Zakres zgody, o której mowa w pkt 1 obejmuje:

– zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przekazanych przy rejestracji, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

– zgodę na wykorzystywanie wizerunku umieszczonego w portalu społecznościowym dla celów świadczenia przez Administratora usług,

– zgodę na otrzymywanie przy wykorzystaniu danych przekazanych przy rejestracji, informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Administrator zobowiązany jest dbać, przy zachowaniu należytej staranności, o nieprzerwane i niezakłócone działanie Serwisu;
Administrator ma obowiązek dbać, przy zachowaniu należytej staranności, by świadczone przez niego usługi były najlepszej jakości i świadczyć je z poszanowaniem praw przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

– treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisie przez użytkowników i użytkowników niezarejestrowanych,

– naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw użytkowników lub osób trzecich,

– umieszczone w serwisie informacje i materiały reklamowe dotyczące towarów i usług,

– wykorzystanie i skutki wykorzystania przez użytkowników lub inne osoby, materiałów i informacji znajdujących się na serwisie, w tym także umieszczonych przez pozostałych użytkowników.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w działalności portalu spowodowane:

a. siłą wyższą
b. ingerencją w strukturę techniczna serwisu przez użytkowników i osoby trzecie,
c. problemami technicznymi wynikłymi z przyczyn niezależnych od Administratora,
d. celowymi działaniami Administratora związanymi z naprawą, rozbudową lub renowacją serwisu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usługi dostępu do sieci Internet jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet.

6. Wszelkie zakłócenia i nieprawidłowości w działaniu serwisu winny być zgłaszane przez użytkowników w drodze zgłoszenia reklamacyjnego poprzez kontakt z Administratorem udostępniony w Serwisie.

7.  Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty wysłania zgłoszenia reklamacyjnego. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia wskazanego terminu w przypadkach szczególnych, jednak po uprzednim poinformowania użytkownika drogą poczty wewnętrznej Serwisu, bądź za pośrednictwem maila wysłanego na adres mailowy wskazany przez Użytkownika w danych rejestracyjnych.

§7. WYMOGI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet, skrzynkę poczty elektronicznej oraz przeglądarkę internetową z włączoną obsługą plików cookies.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z powodu niestosowania się przez Użytkownika do warunków technicznych korzystania z portalu społecznościowego.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin może być przez Administratora w każdej chwili zmieniony.
Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania w Serwisie informacji o wprowadzaniu zmian do Regulaminu oraz treści tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego zmiany. Informacja powyższa przekazywana będzie Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu przy pierwszym po wprowadzeniu zmian logowaniu się Użytkownika, który zobowiązany będzie do oświadczenia czy akceptuje wprowadzone zmiany czy nie.
Zmiany Regulaminu obowiązują każdego Użytkownika od momentu ich akceptacji przez niego.
Brak akceptacji zmian Regulaminu oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i pociąga za sobą usunięcie konta Użytkownika.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

§9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.

2017 re-rum.pl